top of page

 ขอต้อนรับคณะกรรมการโครงการ Hi-FI
เพื่อเข้าร่วมประชุมแนวทางการทำงานของนักศึกษาภายในโครงการ

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขอต้อนรับคณะกรรมการโครงการ Hi-FI เพื่อเข้าร่วมประชุมแนวทางการทำงานของนักศึกษาภายในโครงการ และแนวทางการดำเนินโครงการ และเพื่อเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

bottom of page