top of page

ทรัพย์สินทางปัญญา 2023

ปี 2023

1. รสธร สุนทรัช, ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย, พจนีย์ ศรีมาโนชญ์, บุปผา อาชะนะจันทร์
รีคอมบิแนนท์โปรตีนเอนโดไลซินจากแบคเทอริโอเฟจที่ทำลายเชื้อที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ

เลขที่คำขอ 2303000092       วันที่ยื่นคำขอ 16/01/2566

2. ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย, สุภากิจ เภาเสน, กฤติมา ดำจันทร์, ศิวพงศ์ เลื่อนราม

น้ำยาบ้วนปากสมุนไพรจากสารสกัดพืชในวงศ์ชมพู่

เลขที่คำขอ 2303002554       วันที่ยื่นคำขอ 7/09/2566

3. ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย, ศิวพงศ์ เลื่อนราม, สุภากิจ เภาเสน, ศิริลักษณ์ วรรณบวร

ผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจลที่มีสารสกัดปูดเบญกานีเป็นองค์ประกอบสำหรับรักษาและป้องกันการติดเชื้อจุลินทรีย์ในแผลเรื้อรัง 

เลขที่คำขอ 2303003609      วันที่ยื่นคำขอ 07/12/2566

4. ทัศนี ขาวเนียม, สุทธิวรรณ วุ่นหนู, สมปอง เตชะโต, ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย

กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นกระทุเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขยายพันธุ์และการชักนำการสร้างสารโรโดไมรโทนจากแคลลัสต้นกระทุ

วันที่ยื่นคำขอ 20/10/2566

5. ศักรินทร์ เหล่ทองคำ, สุภากิจ เภาเสน, ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย

กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคนาโนไคโตซานที่กักเก็บสารสกัดปูดเบญกานี

วันที่ยื่นคำขอ 28/12/2566

bottom of page