top of page

ทรัพย์สินทางปัญญา 2022

ปี 2022

1. ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย, ปฏิมาพร ปลอดภัย
สูตรสำเร็จสารสกัดใบสายหยุดในรูปแบบไมโครอิมัลชั่นและกรรมวิธีการผลิตสูตรสำเร็จดังกล่าว
สิทธิบัตรไทย เลขที่สิทธิบัตร 86714 (17 กุมภาพันธ์ 2565-3 กันยายน 2575)

2. ภัทราวดี ไม้จันทร์, สิริญญา จันทรักษ์, ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
กรรมวิธีการรเตรียมแผ่นไฮโดรเจลเพื่อเป็นวัสดุนำส่งยาหรือสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับการใช้ประโยชน์ด้านเวชสำอางผิวหนัง

และเภสัชกรรม
เลขที่คำขอ 2203003452      วันที่ยื่นคำขอ 23/12/2565

3. ศักรินทร์ เหล่ทองคำ, สุภากิจ เภาเสน, สุทธิวรรณ วุ่นหนู, ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย

กรรมวิธีการเคลือบบนพื้นผิวสายสวนปัสสาวะด้วยอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์โดยใช้สารสกัดจากพืชวงศ์ชมพู่และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว

เลขที่คำขอ 2203003454       วันที่ยื่นคำขอ 23/12/2565

3. ศักรินทร์ เหล่ทองคำ, สุภากิจ เภาเสน, สุทธิวรรณ วุ่นหนู, ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย

กรรมวิธีการเคลือบบนพื้นผิวสายสวนปัสสาวะด้วยอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์โดยใช้สารสกัดจากพืชวงศ์ชมพู่และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว

เลขที่คำขอ 2203003454       วันที่ยื่นคำขอ 23/12/2565

3. ศักรินทร์ เหล่ทองคำ, สุภากิจ เภาเสน, สุทธิวรรณ วุ่นหนู, ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย

กรรมวิธีการเคลือบบนพื้นผิวสายสวนปัสสาวะด้วยอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์โดยใช้สารสกัดจากพืชวงศ์ชมพู่และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว

เลขที่คำขอ 2203003454       วันที่ยื่นคำขอ 23/12/2565

3. ศักรินทร์ เหล่ทองคำ, สุภากิจ เภาเสน, สุทธิวรรณ วุ่นหนู, ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย

กรรมวิธีการเคลือบบนพื้นผิวสายสวนปัสสาวะด้วยอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์โดยใช้สารสกัดจากพืชวงศ์ชมพู่และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว

เลขที่คำขอ 2203003454       วันที่ยื่นคำขอ 23/12/2565

3. ศักรินทร์ เหล่ทองคำ, สุภากิจ เภาเสน, สุทธิวรรณ วุ่นหนู, ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย

กรรมวิธีการเคลือบบนพื้นผิวสายสวนปัสสาวะด้วยอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์โดยใช้สารสกัดจากพืชวงศ์ชมพู่และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว

เลขที่คำขอ 2203003454       วันที่ยื่นคำขอ 23/12/2565

3. ศักรินทร์ เหล่ทองคำ, สุภากิจ เภาเสน, สุทธิวรรณ วุ่นหนู, ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย

กรรมวิธีการเคลือบบนพื้นผิวสายสวนปัสสาวะด้วยอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์โดยใช้สารสกัดจากพืชวงศ์ชมพู่และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว

เลขที่คำขอ 2203003454       วันที่ยื่นคำขอ 23/12/2565

3. ศักรินทร์ เหล่ทองคำ, สุภากิจ เภาเสน, สุทธิวรรณ วุ่นหนู, ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย

กรรมวิธีการเคลือบบนพื้นผิวสายสวนปัสสาวะด้วยอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์โดยใช้สารสกัดจากพืชวงศ์ชมพู่และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว

เลขที่คำขอ 2203003454       วันที่ยื่นคำขอ 23/12/2565

bottom of page