top of page
  • รูปภาพนักเขียนwanchalida saengthong

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่


ขอแสดงความยินดีกับ ทีม: Sci & Innova

ผลิตภัณฑ์: RHODORY Anti-bacterial Acne Rubber Patches

สมาชิก: นายทรรษไนย แหวนเงิน

นายอภิสิทธิ์ ชุมประมาณ

นางสาวศิริลักษณ์ วรรณบวร

นางสาวศิวาพร บิลหมัน

นางสาวกฤติมา ดำจันทร์


ได้รับทุน : ทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ทีมละ 100,000 บาท โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในพื้นที่ภาคใต้ รุ่นที่ 3 (Entrepreneurial Ecosystem Development) ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีการ Pitching คัดเลือกผู้ประกอบการ ไปเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา


ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจาก กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

ภายใต้การดำเนินงานของสถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา (P-SEDA) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอบคุณข้อมูล และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ดู 2 ครั้ง

Comentários


bottom of page