top of page
  • รูปภาพนักเขียนwanchalida saengthong

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุทธิวรรณ วุ่นหนู ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชย ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2565

อัปเดตเมื่อ 24 พ.ค. 2566ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุทธิวรรณ วุ่นหนู สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาในสังกัดศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชย ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2565 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ชื่อวิทยานิพนธ์ ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมจากซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์โดยใช้สารสกัดจากใบยูคาลิปตัสที่มีฤทธิ์ต้านการติดเชื้อและยับยั้งปัจจัยก่อความรุนแรงของเชื้อสำหรับใช้รักษาการติดเชื้อจุลินทรีย์

โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัยและ รองศาสตราจารย์นัฏฐา แก้วนพรัตน์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์


ทางศูนย์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา และอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับรางวัลค่ะ

ดู 10 ครั้ง

Comments


bottom of page