top of page
  • รูปภาพนักเขียนwanchalida saengthong

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.(เกียรติคุณ) ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านแบคทีเรีย


ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย หลักสูตรจุลชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านแบคทีเรีย ในการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 7 (4) แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 139 ตอนพิเศษ 201 ง ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565 แต่งตั้งโดยกระทรวงสาธารณสุข ด้วยประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยของอาจารย์ การได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับชาวสงขลานครินทร์


ขอบคุณข้อมูล และสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์

https://www.sci.psu.ac.th/news/

ดู 4 ครั้ง

Comments


bottom of page