top of page
  • รูปภาพนักเขียนwanchalida saengthong

ข่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาของศูนย์ฯ ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก


ข่าวแสดงความยินดี

ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุทธิวรรณ วุ่นหนู นักศึกษาโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาเอก

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์หัวข้อ "ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมจากซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์โดยใช้สารสกัดจากใบยูคาลิปตัส ที่มีฤทธิ์ต้านการติดเชื้อและยับยั้งปัจจัยก่อความรุนแรงของเชื้อสำหรับใช้รักษาการติดเชื้อจุลินทรีย์"

โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และรองศาสตราจารย์นัฏฐา แก้วนพรัตน์ และ Prof. Dr. Horacio Bach, University of British Columbia, Canada เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและนางสาวรสธร สุนทรัช นักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก)

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์หัวข้อ "Combination of Bacteriophage and Antibiotics as a potential Treatment for Acinetobacter baumannii Jnfections"

โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลั

ดู 3 ครั้ง

Comments


bottom of page