top of page
  • รูปภาพนักเขียนwanchalida saengthong

ข่าวแสดงความยินดี นักศึกษาโครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม


ข่าวแสดงความยินดี

ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาโครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม

- นางสาวกฤติมา ดำจันทร์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์หัวข้อ "นวัตกรรมน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรจากพืชในวงศ์ชมพู่"

- นางสาวศิริลักษณ์ วรรณบวร

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์หัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลสมานแผลและแผ่นปิดแผลที่มีสารสกัดปูดเบญกานีเป็นองค์ประกอบสำหรับรักษาและป้องกันการติดเชื้อจุลินทรีย์ในแผลเรื้อรัง”


เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566

โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และมี

- ดร.สุภากิจ เภาเสน

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.นฤพร สุตัณฑวิบูลย์

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล สายสิงห์

- รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.จิตติมา ลัคนากุล

เป็นคณะกรรมการสอบสอบวิทยานิพนธ์ร่วม


ขอแสดงความชื่นชม และแสดงความยินดีกับนักศึกษาด้วยนะคะ

ดู 6 ครั้ง

Comments


bottom of page