top of page
  • รูปภาพนักเขียนwanchalida saengthong

ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์ 2567 (Thailand Inventors' Day 2024)ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขอประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์ 2567 (Thailand Inventors' Day 2024) จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งในปีนี้มีอาจารย์นักวิจัย นักศึกษา ร่วมนำผลงานวิจัยมาจัดแสดงนิทรรศการ โดยมีผลงานจัดแสดง ตามโซนดังนี้


 1. ผลงานในระดับอุดมศึกษา กลุ่มสุขภาพและการแพทย์

ชื่อผลงาน : สายสวนปัสสาวะเคลือบอนุภาคซิลเวอร์นาโนจากสารสกัดใบยูคาลิปตัสสำหรับต้านเชื้อจุลินทรีย์และไบโอฟิล์ม

นักเรียนคณะผู้ประดิษฐ์

- น.ส.สิรีธร คุระแก้ว

- น.ส.ธนัญญา ธนบัตร

- นายอภิสิทธิ์ ชุมประมาณ

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

- ดร.ศักรินทร์ เหล่ทองคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

- ดร.สุภากิจ เภาเสน

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย

 2. ระดับอุดมศึกษา กลุ่มอาหาร

ชื่อผลงาน : บรรจุภัณฑ์อาหารชนิดแผ่นฟิล์มที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโน

คณะผู้ประดิษฐ์

- น.ส.วิภาวดี พรหมพิพักษ์

- น.ส.ศิวาพร บิลหมัน

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

- ดร.สุภากิจ เภาเสน

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

- ดร.ศักรินทร์ เหล่ทองคำ

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย

โครงการของระดับมัธยม

 3. ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มการเกษตร

ชื่อผลงาน : นวัตกรรมไฮโดรเจลสมุนไพร สำหรับป้องกันโรคเต้านมโคอักเสบ สถาบันการศึกษา โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ (นักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย) คณะนักเรียนผู้ประดิษฐ์

- นางสาวกัญญาพักตร์ เพชรหนู

- นางสาวปารมี อิสโร

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

- ดร.ศักรินทร์ เหล่ทองคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

- ดร.สุภากิจ เภาเสน

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย


ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านผู้มีความสนใจเข้าร่วมชมงาน “วันนักประดิษฐ์ 2567”

(Thailand Inventors’ Day 2024)


ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 17.00 น.

ณ Event Hall 100 - 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


ดู 1 ครั้ง

Comments


bottom of page