top of page

ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามโครงการการพัฒนา

    เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ศาสตรจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมด้วย ดร.สุภากิจ เภาเสน อาจารย์วิจัย ร่วมประชุมในโครงการการลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามโครงการการพัฒนาโรงงานต้นแบบในการผลิตสารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพร เพื่อใช้ในทางการแพทย์และอาหารที่ได้มาตรฐาน GMP/PICs : ตัวอย่างการศึกษาพืชกระท่อมเป็นต้นแบบ และหารือโครงการความร่วมมือ เพื่อยุติการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยนวัตกรรม

    โดยในวันดังกล่าว เวลา 14.10-15.50 น. ศาสตรจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย และ ดร.สุภากิจ เภาเสน ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานเด่น พร้อมกับคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

bottom of page