top of page

ประวัติความเป็นมา

   ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการขยายการรวมกลุ่มนักวิจัยจากภาคจุลชีววิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาเคมี ในคณะวิทยาศาสตร์ โดยเพิ่มเติมนักวิจัยจากคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ คณะทันตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย และคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อพัฒนาบุคลากรในการทำงานข้ามศาสตร์ สามารถสร้างงานนวัตกรรม ผ่านงานวิจัยเชิงบูรณาการได้ครบวงจร และนำไปสู่การผลิตนวัตกรรมวัสดุต้านเชื้อได้อย่างยั่งยืน 

   ปัจจุบันมีคณาจารย์ จำนวน 12 ท่าน อาจารย์วิจัย 1 ท่าน และนักวิจัยหลังปริญญาเอก 2 ท่าน มีการสร้างเครือข่าย และร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกันกับเครือข่ายวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเครือข่ายวิจัยจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ รวมไปจนถึงการสร้างเครือข่ายวิจัย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย อีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการทำวิจัยด้านนวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

loader,gif
loader,gif
bottom of page