top of page
ประชุมพบปะเพื่อหารืองานนวัตกรรม
ภายใต้ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จัดประชุมพบปะเพื่อหารืองานนวัตกรรม

ภายใต้ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีคณาจารย์ที่ดำเนินงานภายใต้ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อ

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วม

bottom of page