top of page
logo.png

Center of Antimicrobial Biomaterial Innovation-Southeast Asia (CABI-SEA)

ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เกี่ยวกับเรา

เป้าหมายของศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CABI-SEA) เพื่อสร้างศูนย์วิจัยที่ยั่งยืนในการผลิตนวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกับเครือข่ายวิจัยต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในการทำงานข้ามศาสตร์เพื่อสร้างงานนวัตกรรม ผ่านงานวิจัยร่วมกัน ของทั้งภาครัฐและเอกชน

ข่าวสาร

เว็บไซต์แนะนำ

cl1.png
NSTDA
e253b8ae9f58543fd2fe6ff3c30bd150.png
cl2.png
ca513ad266bf4f47cc67ed1e27fbafa9.png
NRCT1.JPG
c099902ac4c411bc14cb297b4524f3a2.png
RDO-logo.png
0b9bbd2d849d5a42c980a3b4903e51bc.png
bottom of page