top of page
  • รูปภาพนักเขียนwanchalida saengthong

กิจกรรม PSU Hi-FI Grand Opening & Showcase พัฒนากำลังคนเพื่ออุตสาหกรรมวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2567 มีกำหนดจัดงาน PSU Hi-FI Grand Opening & Showcase พัฒนากำลังคนเพื่ออุตสาหกรรม ด้วยแนวคิด Triple Helix นำโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี


ภายในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากภาครัฐหรือเอกชน การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นิสิต และนักศึกษาที่มีการทำวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม การออกบูธนำเสนอผลงานวิจัย การออกบูธผลสำเร็จของภาคเอกชนในโครงการ การเสวนา รวมถึงการจับคู่ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาควิชาการ และนักวิจัย โดยในงานประชุมมีบูธผลงานนวัตกรรมจากนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร Hi-FI จากศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในบูธของ บจก.เบญญา เมดิคอล อินโนเวชั่นส์

และมีกิจกรรมบรรยายพิเศษ มีอาจารย์ และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร Hi-FI จากศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสวนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมด้วยนวัตกรรมผ่านโปรแกรม PSU Hi-FI ในภาคการศึกษา และมี นางสาวศิริลักษณ์ วรรณบวร นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร Hi-FI เสวนาในหัวข้อ “งานวิจัยสร้างคน คนสร้างนวัตกรรม” เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ดู 1 ครั้ง

Comments


bottom of page