top of page
  • รูปภาพนักเขียนwanchalida saengthong

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชญานีย์ หนูศักดิ์ ได้รับทุน 2023 Fulbright Junior Research Scholarship-NRC


ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชญานีย์ หนูศักดิ์ นักศึกษาในสังกัดศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับทุน 2023 Fulbright Junior Research Scholarship-NRCT จากมูลนิธิการศึกษาไทย–อเมริกัน (ฟุลไบรท์) โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และผศ.ดร.เด่นนภา โสตถิพันธุ์ คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

ทางศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะดู 22 ครั้ง

Comentários


bottom of page